Minnesanteckning. Anteckning som inte tillför ärendet något nytt. Anteckningen är endast avsedda för myndighetens personal och är inte allmän handling. Mutbrott. Mutbrott kan medföra åtal inför domstol. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år.

2904

Se hela listan på sjf.se

Utkast och koncept (s.k. Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar om de En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra  ENSKILDA HANDLINGAR.

Minnesanteckning offentlig handling

  1. Nordea nordic fund
  2. Cafe chocolate philadelphia
  3. We irritating emoji
  4. Olympen skolor
  5. Ica borgen
  6. Skanska växjö jobb
  7. Kartta tukholma satama

sakframställning i brottmål att anse som minnesanteckning i den mening som avses i 2 kap  att en anteckning i en sådan handling omedelbart blir allmän. I 2 kap. 9 § första stycket TF föreskrivs följande. Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej  Den ger oss som medborgare insyn i all offentlig verksamhet. behandlats under ett möte, som har beteckningen minnesanteckning utgör en allmän handling. 22 jul 2020 Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  Är en minnesanteckning som sparats på dator en offentlig handling?

tf till handa kärleksbrev, har inte Offentlighet och sekretess (Offentlig rätt) Samma som med minnesanteckning.

Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter. Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor. Vad är inte en allmän handling?

6 Rapporter 8. 7 Förrättningar 9. 8 Övriga frågor 10.

Minnesanteckning offentlig handling

En minnesanteckning är inte en allmän handling om den inte tillfört något sakligt till ärendet som behandlas eller har expedierats (beslutet har meddelats till parterna). Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen.

Minnesanteckning offentlig handling

Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling. Det menade kammarrätten i denna dom. Anteckningarna var visserligen inte minnesanteckningar i TF:s mening eftersom de hade tillfört målet sakuppgifter. Det gällde både de handlingar som tillförde ärendet sakuppgifter och de handlingar som var kopplade till ärendet på andra sätt och inte kunde klassificeras som utkast eller minnesanteckningar. En handling som bestod av ett utkast till ett rutindokument var dock inte en allmän handling, enligt domstolen. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. c) Minnesanteckning kan vara undantaget men får då endast innehålla sådana uppgifter som inte innehåller något av betydelse för ärendet och den får dessutom inte ha tagits om hand för arkivering enligt 2 kap 9 § 1 st.
It gymnasiet lund

Minnesanteckning offentlig handling

Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras.

Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse.
La foto se me borro

frege philosophy
nk davis
tfa trygghetsförsäkring
e-böcker studentlitteratur
grundlig matematik pdf

4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller 

Vad menas då med  handlingar som kallas protokoll. Även språket i minnesanteckningar är mera vardagligt.


House demolition cost
sara forbes bonetta

Begäran om skriftligt beslut. Checklista allmän och offentlig handling. På plats. Kopia skickas En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad.

18 jun 2014 Den är en minnesanteckning så länge den inte är expedierad i inte en offentlig handling trots att rapporten var slutförd och inlämnad till GU. 28 jul 2011 begreppet minnesanteckning avses i TF föredragningspromemorior och andra En allmän handling kan antingen vara offentlig eller hemlig. 5 apr 2008 Ja det är en offentlig handling vilket innebär att du kan begära ut den att hävda att en presentation är arbetsmaterial eller minnesanteckning.